Правила и условия на сайта

Правила и условия за използване на доставки на AEmillius ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ СТРАНИЦАТА „Aemillius.com”


Настоящият документ (наричан „Права за ползване“ и „Общи условия“) съдържа общите условия на Притежателя на сайта (дефиниран по-долу) за ползване на сайта Aemillius.com

Всички елементи на сайта Aemillius.com, включително дизайн, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информации или елементи, извън разположените от потребителите и рекламодателите, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на „Нутърс“ ЕООД, ЕИК 204110768 (наричано още „Притежател на сайта“ или „ Aemillius.com “).

Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено без предварителното съгласие на притежателя. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

І. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

„Услуги“ са предоставяните от притежателя услуги по представяне на продуктите, доставка и промоционални акции.

„Уебсайт/Сайт“ е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

„Потребител“ e всяко лице, което ползва услугите, предоставяни от притажетеля.

„Злоумишлени и некоректни действия“ са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

„Доставка“ – предаване на поръчка, опаковане в подходящ за транспортиране вид и трансопртиране на поръчката до адрес предоставен от клиента.

„Интернет страница“ по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

„Случайно събитие" е непредвидено или непредвидимо към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

„Потребителски профил” е обособена част в Aemillius.com, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от Aemillius.com, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до личната си пощеска кутия, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.

„Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в Aemillius.com „Парола” е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия.

„Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

ІІ. ПРАВА НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ

2.1 Притежателят има право да променя дизайна, формата, технологията и услугите, които предоставят сайтовете, без предварително да известява потребителите затова.

2.2 Притежателят има право по свое усмотрение да изтрие част от услугите, които предлага или да ограничи достъпа до тях, за всички или определени потребители.

2.3 Притежателят има право при неизпълнение на договорни отношения, злоумишлени действия, непристойни коментари и други несъвместими с морала и добрата търговска практика действия да изтрие, ограничи и/или закрие информацията на произволен потребител и без право на преразглеждане.

2.4 Притежателят има право да търси отговорност и санкции свързани с услугите, които предоставя, ако е получил уведомление за нарушение в сайта от упълномощените органи по Българското законодателство или в случаите, когато потребител наруши договорни отношения, извърши злоумишлени действия, направи непристойни коментари и/или извърши други несъвместими с морала и добрата търговска практика действия.

2.5 Притежателят има правото да отдава с цел продажба в сайтовете си пространство на рекламодатели и да експонира, показва, изпраща, изпълнява, зарежда техни реклами и всякакви рекламни материали за собствени цели или за целите на клиентите, които обслужва.

2.6 Притежателят има право да генерира и изпраща на посочен от страна на потребителя електронен адрес синтезирана информация за новостите в предлаганите услуги под формата на електронен бюлетин, седмично меню или актуални промоции.

2.7 Притежателят се задължава да осигури на потребителя по ясен и недвусмислен начин възможност за отказ за получаване на съобщенията по т. 2.6.

2.8 Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да използува обекти на интелектуална собственост, освен, ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършва с нетърговска цел.

2.9 Потребителят има право да посочи електронен адрес, на който иска да получава синтезирана информация за новостите публикувани в сайта на Притежателя под формата на електронен бюлетин.

2.10 Потребителят има право да откаже, посредством начините предоставени от Притежателя съгласно т. 2.7, като отказа от получаването на съобщенията лишава потребителя от възможността да участва в промоционалните предложения, изискващи изпращането на ваучери и/или обратна връзка.

2.11 Потребителят е длъжен да уведоми предварително по подходящ начин Притежателят в случай, че използвания при регистрацията мейл адрес е в регистъра на електронни адреси на юридически лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения.

III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

3.1 Нутърс ЕООД, чрез Уебсайта Aemillius.com предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.

3.2 Част от Услугите на Уебсайта Aemillius.com се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до: достъп до и използване, при спазване правилата на настоящите Общи условия, на разнообразни информационни ресурси, достъпни посредством Уебсайта Aemillius.com – новини, промоции или друго предоставено от Aemillius.com съдържание.

3.3 Използването на част от Услугите на Aemillius.com е възможно само след предварителна регистрация, създаване на Потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и въвеждане на потребителското име и паролата. Тези Услуги са адресирани до и се предлагат само на лица, навършили 16 (шестнадесет) години.

IV. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

4.1 Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта Aemillius.com („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на уебсайта Aemillius.com („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”), като техните права са ограничени до ползване на услугите, описани в т.3.2.

4.2 Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес Aemillius.com по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта Aemillius.com. С всяко ползване на услугите и ресурси на Уебсайта Aemillius.com, включително с отварянето на Интернет страница от Aemillius.com, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта Aemillius.com, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

4.3 За да може да използва услугите по т. 3.3. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата Aemillius.com

4.3.1 В процеса на регистрация, чрез отбелязване в полето "Запознах се с Правата за ползване и Уведомлението за поверителност и ги приемам“, полето „Имам навършени 16 години“ и натискане на виртуалния бутон "Регистрация", ПОТРЕБИТЕЛЯТ, съответно родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Права за ползване и Уведомлението за поверителност, публикувани на сайта Aemillius.com приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

4.3.2 С регистрирането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани от Aemillius.com услуги. При попълване на формата за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си, съответно личността на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и другите изискуеми от електронната форма на Aemillius.com данни, както и да ги актуализира незабавно при всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.

4.3.3 При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, „ Aemillius.com “има право да откаже регистрацията.

4.3.4 В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени, „ Aemillius.com “ има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

V. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

5.1 При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до Потребителския си профил, както и възможност да ползва Услугите по т. 3.3.

5.2 Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на Услугите по т. 3.3. Aemillius.com не проверява и не носи отговорност за съвпадението на потребителското име с името на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

5.3 Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи за достъп до определен потребителски профил.

5.4 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си или тайните въпрос и отговор и да уведомява незабавно Aemillius.com в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и на тайните въпрос и отговор и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им.

5.5 Потребителският профил представлява обособена част от Уебсайта Aemillius.com, съдържаща информация за регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на Aemillius.com. Чрез потребителския си профил ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва, настройва, активира или дезактивира използването на различни Услуги по т. 3.3. на Aemillius.com, да управлява разположено от него на сървър на Aemillius.com Потребителско съдържание, да актуализира данните, предоставени при регистрацията си, да променя паролата си и тайните въпрос и отговор, да прекрати регистрацията си в Aemillius.com и др.

5.6 Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да има само един активен потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). Aemillius.com може да откаже регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни.

VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

6.1 Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т.4.2 или т.4.3.1.

6.2. Договорът се сключва на български език.

6.3. Договорът има действие: а) За нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на Услугите по т. 3.2.; б) за регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – за неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

VII. ДОСТАВКИ НА ХРАНА И ПРОМОЦИОНАЛНИ АКЦИИ

7.1. Притежателят предоставя услугата - доставка на храна до дома и офиса, в рамките на страната.

7.2 Приемането на поръчки за доставка се извършва он-лайн чрез сайта, по фирмен телефон специално даден за взимане на поръчки или чрез друго комуникационно средство или мобилно или уеб-базирано приложение, предоставени от сайта на Aemillius.com.

7.3 Доставките се извършват от куриерска фирма Еконт

7.4 Доставката на поръчаните артикули се извършва до точен адрес, посочен от потребителя, а също така и при предoставен телефон за обратна връзка.

7.5 В случаи на форсмажорни обстоятелства (лоши метеорологични условия, пътни инциденти и др.), времето за поръчка може да е неопределено или поръчката може да бъде анулирана от притежателя.

7.6. Поръчката, предмет на доставка, се транспортира и доставя подходящо опакована и в разумни срокове. В случай, че Потребител е направил поръчка за доставка извън район на доставки, както и при невъзможност или затруднение за доставка, същият следва да бъде своевременно уведомен за това.

7.7. Хайверът, който поръчвате от страницата на AEmillius.com се транспортира в хладилна чанта или термо кутия за еднократна употреба, с температурен режим от 2-4 градуса и с всички необходими условия, за да се запази оптималната температура на продукта за 24 часа. 

VIII. ДЕЙСТВИЕ, ПУБЛИКУВАНЕ И ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

8.1. Връзки към Общите условия са разположени в долната част на сайтовете на Притежателя.

8.2 С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Aemillius.com. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

8.3 С подаването на заявка от потребител и получаването на отговор за зареждане, независимо от географското местоположение на потребителя, включително чрез индиректно зареждане, посредством използване на хипервръзка ("електронна препратка" по смисъла на Закона за електронната търговия), банер и/или друг подходящ начин, съобразно използваната технология, към него от друг уебсайт, както и с доброволна регистрация потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че желае да ползва услугите предоставяни от Притежателя, че е запознат с настоящите Общи условия, като в отношенията между него и Притежателя те имат силата на договор, който трябва да се спазва.

8.4 Общите условия са в сила за страните от извършването на електронното изявление от страна на потребителя до момента на прекратяване използването на услугите на Притежателя чрез напускане на съответния сайт, като при всяко ново влизане се сключва нов договор.

8.5 При изменения и/или допълнения на Общите условия, притежателя уведомява потребителите по подходящ начин за извършените промени – като публикува на видно място в Интернет страницата си съобщение за направените изменения и/или допълнения в Общите условия и текста на извършените промени не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди влизане в сила на измененията и/или допълненията.

8.6. Общи условия влизат в сила от датата на тяхното публикуване и последна им актуализация

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

9.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Aemillius.com услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет.

9.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта Aemillius.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Aemillius.com.

9.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от Aemillius.com услуги да не зарежда, разполага на сървър на Aemillius.com и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали: a) противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; б) съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие , унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека; в) с порнографско или открито сексуално съдържание; д) съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти; е) обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация; ж) представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация; з) които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото; и) нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица; й) пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология; к) накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; л) съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност; м) съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;

9.4 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от Aemillius.com услуги: a) да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия; б) да уведомява незабавно Aemillius.com за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; в) да не се представя за друго лице; д) да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up", "blind link" и други подобни).

9.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от Aemillius.com Услуги, като дезактивира предоставянето им от Потребителския си профил или друга посочена за целта интернет страница или прекрати регистрацията си на Уебсайта Aemillius.com, съответно преустанови използването на Услугите по т. 4.2. От момента на прекратяване на регистрацията, а за нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – от момента на преустановяване ползването на услугите по т. 4.2., договорът между страните се счита за автоматично прекратен, а Aemillius.com спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил и има право да спре достъпа до и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание в съответствие с т. 15.2. от настоящите Общи условия. Дезактивирането на предоставяне на определени Услуги не води до прекратяване на договора.

9.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на Уебсайта Aemillius.com, включително до Потребителско съдържание, единствено за лично ползване с нетърговски цели при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

9.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от Aemillius.com услуги чрез прихващане и използуване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Уебсайта Aemillius.com, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Aemillius.com

10.1. Aemillius.com се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите. Политика за приемане и удовлетворяване на рекламации на Aemillius.com

10.1.1. Aemillius.com гарантира, вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените продукти по Вашата поръчка в срока, посочен върху етикета на всяка опаковка. С оглед на това Aemillius.com препоръчва да консумирате доставените Ви продукти в рамките на посочения по-горе срок и да ги съхранявате охладени при температура не по-висока от 2 градуса по Целзий. След този срок Aemillius.com не носи отговорност за вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените продукти при неправилно съхранение.

10.1.2. При констатиране на несъответствие между Вашата поръчка и доставените продукти в количествено и качествено отношение, Вие имате право да предявите рекламация, съгласно Закона за защита на потребителите. За Вашата рекламация е необходимо да ни уведомите в рамките на 60 мин., считано от часа на предаване на поръчката Ви, като уведомлението се счита за подадено, чрез обаждане по телефона на националния Център за приемане на поръчки с номер 0888 450 314. Ако Вашето уведомление за рекламация е направено след този срок Aemillius.com не се задължава да следва политиката за приемане на рекламации.

10.1.3. Настоящата Политика за приемане и удовлетворяване на рекламации, не се прилага при възникване на форсмажорни обстоятелства, в това число и при възникване на причини свързани с неблагоприятни метероологични условия.

10.2. Aemillius.com няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание. Aemillius.com няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством ползването на Услугите.

10.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство Aemillius.com съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на Aemillius.com, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Aemillius.com или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

10.4. Aemillius.com има право да изпраща търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения от Aemillius.com.

ХI. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

11.1. Aemillius.com полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Aemillius.com не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди.

11.2. Aemillius.com не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Aemillius.com, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Aemillius.com.

11.3. Aemillius.com не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

11.4. Aemillius.com не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, предоставено за ползване на Услугите, изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на артикули, съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта Aemillius.com

11.5. Страните приемат, че Aemillius.com не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на Aemillius.com с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи Aemillius.com предварително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.

11.6. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта Aemillius.com, които могат да възникнат независимо от положената от страна на Aemillius.com грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Aemillius.com за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

11.7. Aemillius.com не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от Aemillius.com, независимо дали е дало или не съгласие за това.

XІI. ПРАВА НА „ Aemillius.com “ В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

12.1. Aemillius.com има правото да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ, по преценка на Aemillius.com, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, както и по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на Уебсайта Aemillius.com от ПОТРЕБИТЕЛЯ, за което прецени или получи сведения от трети лица, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или на техни или чужди права и законни интереси, включително права на интелектуална собственост, до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган.

12.2. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, Aemillius.com има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

12.3. Aemillius.com има правото без предизвестие да дезактивира паролата за достъп до потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай, че по преценка на Aemillius.com ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. В тези случаи Aemillius.com има право да прекрати регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да преустанови предоставянето на ПОТРЕБИТЕЛЯ на Услугите по т. 3.3. и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.

12.4. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Услугите на Уебсайта Aemillius.com от ПОТРЕБИТЕЛЯ би могло да представлява престъпление или административно нарушение, Aemillius.com има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които по преценка на съответния орган биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.

12.5. В горните случаи Aemillius.com не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ХIII. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

13.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети Aemillius.com и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от Aemillius.com Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

13.2. Вън от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети Aemillius.com за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си или тайните въпрос и отговор в нарушение на настоящите Общи условия.

13.3. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на Aemillius.com и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди вследствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по т. 4.3.2, изречение последно.

ХIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

14.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: а/ преустановяване на дейността на Aemillius.com или прекратяване на поддържането на Уебсайта Aemillius.com; б/ взаимно съгласие на страните за прекратяването; в/ други предвидени в закона случаи.

14.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, Aemillius.com има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора Aemillius.com не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание от сървърите на Aemillius.com, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ХV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

15.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени или елекртонни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта Aemillius.com и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

15.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато Aemillius.com е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на Aemillius.com. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Aemillius.com, дори ако не е било получено.

15.3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

15.4. Уебсайтът Aemillius.com се поддържа от Aemillius.com посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. Aemillius.com не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на Уебсайта Aemillius.com извън територията на Република България, както и в частност населените места в които не се осъществява доставка могат да се използват само неплатени услуги. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.

15.5. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

XVI. СПОРОВЕ

16. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля.В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори, а в случай не непостигане на съгласие - по съдебен ред. Настоящите Общи условия са приети от "Нутърс" ЕООД на 10.06.2019 г.